Back-Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

STS Projects, gevestigd te Sneek, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden op 17 april 2013, onder nummer 57717370

Deel A Algemeen

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden voor de levering van diensten en zaken zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten waarbij STS Projects (hierna: “STS”) diensten of zaken aan een derde verstrekt of anderszins een opdracht van die derde (hierna: “de Wederpartij”) aanvaardt, één en ander in de ruimste zin van het woord.

1.2 Deel A van deze voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten. Deel B van deze voorwaarden is (aanvullend) van toepassing indien en voor zover de overeenkomst (mede) voorziet in de levering van diensten.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Wederpartij in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door STS schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Tussen STS en de Wederpartij staat vast, dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Offerte, aanbiedingen en overeenkomst

2.1 Alle offertes, prijscouranten, aanbiedingen en overige mededelingen van STS zijn steeds vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst tussen STS en de Wederpartij komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door STS van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door Wederpartij, dan wel vanaf het tijdstip waarop door STS met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

3. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens

3.1 De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook van STS vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen lengte van de kabel is de bestelde lengte met een afwijking van maximaal plus of min 5%. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is STS niet aansprakelijk.

3.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door STS en/of in opdracht van de Wederpartij gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, modellen en vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij STS.

3.3 De Wederpartij is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STS, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.

3.4 De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen door STS wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.

3.5. Voor onjuistheden in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen e.d. voorkomende in onder artikel 3.1. vermelde informatiedragers van STS, is zij niet aansprakelijk.

4. Prijzen

4.1 Door STS opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds gebaseerd zijn op de op bij de aanvrage verstrekte gegevens en levering af-fabriek, koersen van buitenlandse valuta, assurantiepremies, vrachten, margeregelingen en andere kosten, en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

4.2 Indien na datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is STS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.

4.3 Door STS verleende handelskortingen gelden slechts voor orders met een bruto waarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door STS vast te stellen grens.

5. Levering

5.1 Alle leveringen binnen Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschieden op de conditie: Franco vanaf  €500,- excl. 21% Btw daaronder tegen de geldende transportprijzen.

5.2 STS heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Wederpartij.

5.3 Voor leveringen per afleveradres met een totaalwaarde beneden een door STS  telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behoudt STS zich voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal een bestellingentoeslag worden berekend volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarief.

6. Risico en vervoer

6.1 Het risico van STS te leveren zaken gaat geheel over op de Wederpartij bij de feitelijke aflevering der zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres. De prijzen van STS zijn mede op deze faciliteit gebaseerd en bij offertes, facturen e.d. wordt dienaangaande steeds een apart bedrag vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt. Reparatiegoederen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco zijn verzonden.

7. Emballage

7.1 Tenzij de zaken door STS worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor de eigen leverancier STS niet separaat belast, worden de verpakkingskosten de Wederpartij extra in rekening gebracht.

7.2 Door STS berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd, mits deze binnen een (1) maand na de datum van betrokken levering leeg en in onbeschadigde staat vrachtvrij door de Wederpartij wordt geretourneerd.

8. Levertijden

8.1 De door STS opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door STS is gegarandeerd.

8.2 Afgezien van gevallen waarin STS ter zake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van haar mogelijkheden.

8.3 De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat STS de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Wederpartij.

8.4 Bij niet tijdige levering dient STS schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Wederpartij om haar verplichtingen alsnog in een redelijke termijn na te komen.

8.5 Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van STS redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.

8.6 Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van STS bewijst.

8.7 Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is STS gerechtigd tot deelleveringen. Dat geldt niet in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is STS eveneens gerechtigd overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden elke deellevering afzonderlijk te factureren.

8.8 Onverminderd het hier vorenstaande geldt voor overeenkomsten op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd worden verdeeld. Indien dit niet geschied, is de Wederpartij zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is STS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop STS geen invloed op kan uitoefenen, waardoor zij niet instaat is haar verplichtingen na te komen. Overmacht ontslaat STS van haar contractuele verplichtingen.

10. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering

10.1 STS is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang de Wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen de Wederpartij en STS voortvloeiende verplichting jegens laatstgenoemde.

10.2 STS is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Wederpartij daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

10.3 Annulering door de Wederpartij van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van STS. Indien STS akkoord gaat met de annulering, is de Wederpartij aan STS een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst aan STS zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van STS op volledige vergoeding van kosten en schaden.

11. Betaling

11.1 De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van STS. Afwijkende betalingsregelingen of contante betalingen, dienen vooraf schriftelijk door STS  te worden bevestigd.

11.2 De in artikel 11.1 bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Indien geen volledige betaling of indien geen volledige betaling in termijnen heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten) gerechtelijke surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de Wederpartij is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt de Wederpartij geacht in verzuim te zijn en is zonder nader ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment de vordering op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en de geldende Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een (1) maand als een volle maand wordt aangemerkt over het openstaande opeisbare bedrag (hoofdsom inclusief kredietkostenvergoeding van 1,5 % per maand en wettelijke handelsrente).

11.3 Indien STS in verband met niet-tijdige betaling (buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de Wederpartij, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van 50, – euro bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

11.4 STS is gerechtigd om -ongeacht afwijkende voorschriften of bepalingen – alle betalingen in een door STS te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen de Wederpartij van levering, rente en/of kosten aan STS verschuldigd is.

11.5 De Wederpartij is gerechtigd voor zover overeengekomen en mits dit op de factuur uitdrukkelijk is vermeld een kredietbeperkingstoeslag (KTB) van 1,5% in mindering te brengen op het factuurbedrag, indien de betaling binnen de termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum plaatsvindt.

11.6 Indien de Wederpartij uit welken hoofde dan ook een of meer (tegen)vorderingen op STS heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en), deze afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij surseance van betaling en/of faillissement of schuldsanering heeft aangevraagd c.q. is uitgesproken.

12. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

12.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van STS  tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij STS zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de Wederpartij gehouden de door STS geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van STS te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van STS ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

12.2 Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de Wederpartij voor eigen rekening en risico gehouden.

12.4 Indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens STS niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Wederpartij verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan STS ter beschikking te stellen. Indien de Wederpartij hieraan niet meewerkt, is STS zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Wederpartij reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de eigendommen van STS zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de Wederpartij worden gebracht.

12.5 De Wederpartij is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de Wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de Wederpartij verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.

12.6 STS verschaft aan de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens STS heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van de STS, mede ten behoeve van andere aanspraken die STS op de Wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek aan STS alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.

13. Reclamaties en retournering van zaken

13.1 De Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e ) dag na leveringsdatum bij STS worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Wederpartij aanvaard. De Wederpartij dient de gebrekkige zaken ter beschikking van STS te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Ingeval van niet zichtbare gebreken geldt het vermelde onder artikel 13.6.

13.2 Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan STS  te berichten.

13.3 De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met een van de verkoopmedewerkers van STS heeft plaatsgehad. Het voorgaande geldt ook indien STS zich akkoord heeft verklaard met retournering van zaken ter reparatie zonder dat van een reclamatie sprake is geweest.

13.4 Indien zaken door de Wederpartij zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is STS tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

13.5 Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.

13.5 Reclamaties met betrekking tot gebrekkige zaken, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.

13.6 Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor STS ontstaan, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

13.7 Indien sprake is van aan STS ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Wederpartij geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

13.8 Onder de door STS  te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde zaken worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. Speciaal voor de Wederpartij bestelde zaken worden in geen geval retour genomen.

13.9 Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zal de Wederpartij belast worden voor zgn. ’crediteringskosten’, die bestaan in 3% per zending met een minimum van 6,80 euro (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van 2,25 euro), met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan 225, – euro een vast bedrag van 11, – euro per apparaat in rekening wordt gebracht.

13.10 Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving ’crediteringskosten’ (omvattende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de Wederpartij niet van betaling overeenkomstig de factuur.

14. Schade en Aansprakelijkheid

14.1 STS, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door STS of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

14.2 Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien STS in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

14.3 Het in onderdeel 14.1 en 14.2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van STS bewijst, in welk geval STS echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Wederpartij.

14.4 De aansprakelijkheid van STS ingevolge artikel 14.3 is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van STS.

14.5 De door STS geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. STS garandeert echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

14.5 Indien de overeenkomst met de Wederpartij zaken betreft die STS van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Wederpartij geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van STS uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

15. Verval garantieverplichting

15.1 Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De Wederpartij kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

15.2 De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door STS toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval.

16. Ontbinding overeenkomst

16.1 De Wederpartij zal een met STS gesloten overeenkomst te allen tijde stipt nakomen en zonder afwijkingen uitvoeren.

16.2 STS is gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van STS op volledige vergoeding van de Wederpartij van kosten en schade, per aangetekende brief te ontbinden, indien:

  • de Wederpartij weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als inartikel 10.2 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;
  • de Wederpartij in strijd handelt met hetgeen in artikel 8.8 is opgenomen;
  • de Wederpartij (bij natuurlijk persoon) overlijdt;
  • de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in surseance verkeert;
  • de Wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;
  • sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij ofovergang van diens onderneming;
  • sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van de wederpartij;
  • sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhoudingbinnen de onderneming van de Wederpartij;
  • beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Wederpartij wordt gelegd,welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven;
  • de wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst           voortvloeiende verplichting jegens  STS en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7)  dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

16.3 Naast hetgeen in artikel 16.2 is opgenomen, kunnen nadat de overmacht aan de zijde van STS als bedoeld in artikel 9.1 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Wederpartij als STS de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding

geleden of te lijden schade.

16.4 Alle vorderingen welke STS  in het geval bedoeld in dit artikel op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

16.5 Onverminderd haar overige rechten heeft STS in de situaties als omschreven in artikel 16.2 en 16.3 het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten.

16.6 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van STS die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

17. Aansprakelijkheid Wederpartij

17.1 Indien door STS enige overeenkomst wordt aangegaan met een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, stelt de directie van dat lichaam, althans diegene die dat lichaam bij het aangaan van de overeenkomst tegenover STS vertegenwoordigde, zich jegens haar garant voor nakoming van alle verplichtingen welke uit die overeenkomst voor dat lichaam voortvloeien.

18. De bevoegde rechter en toepasselijk recht

18.1 Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van STS, te weten de rechtbank te Leeuwarden, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.

19. Deponering voorwaarden en publicatie daarvan

19.1 Deze algemene voorwaarden van STS PROJECTS. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Leeuwarden onder nummer 57717370 op d.d.17 april 2013, en zijn alsmede gepubliceerd op www.stsprojects.nl

 

Onze vernieuwde privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 a.s. treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking, hierdoor wordt uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd.

Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan staat in onze privacyverklaring. We bieden transparantie over welke gegevens we verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren.

Ook in de toekomst blijven wij u graag informeren door middel van informatieve nieuwsbrieven. U hoeft daarvoor niets te doen. Wenst u echter geen nieuws meer te ontvangen via e-mail, klik dan hieronder op “uitschrijven”.


PRIVACYVERKLARING

 

GEGEVENS DIE GEBRUIKT WORDEN

STS Projects kan persoons- en bedrijfsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van STS Projects  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STS Projects hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

 

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Websiteadres
Inloggegevens zakelijk account

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

STS Projects gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van STS Projects

Tevens gebruiken we uw gegevens voor:

Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Het informeren van de activiteiten van STS Projects door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven. STS Projects heeft een eigen website en verstuurt nieuwsbrieven per email via Mailchimp. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de wettelijk verplichte uitschrijflink, die in elke digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG BEWAART STS PROJECTS UW GEGEVENS

STS Projects bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. En in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

DELEN MET ANDEREN

STS Projects verstrekt uw persoons- en bedrijfsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

STS Projects maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van STS Projects  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen Servers in de Verenigde Staten.

-> Lees hier het privacybeleid van Google en van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan STS Projects  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STS Projects heeft hier geen invloed op. STS Projects  heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres info@stsprojects.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

STS Projects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STS Projects maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STS Projects verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via tel. 0515-745050 of info@stsprojects.nl.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

STS Projects kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

STS Projects

Vestigingsadres: Klompenmakersstraat 2 / 8601 WR / Sneek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57717370
Telefoon: 0515-745050
E-mailadres: info@stsprojects.nl
Website: www.stsprojects.nl

adobe

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail